Ruusu-Ristin tarkoitus

Ruusuristi INRI

Ruusu-Risti lukeutuu teosofiseen liikkeeseen ja sen on perustanut Pekka Ervast vuonna 1920 Helsingissä.

Teosofia tarkoittaa jumalviisautta. Elämän perimmäisistä kysymyksistä on ollut ja yhä vieläkin on mitä erilaisimpia käsityksiä ja uskomuksia, jotka eivät ole yhtä luonnon tosiasioiden kanssa. Edellämainittujen suuren totuuden tietäjien, mestarien muodostaman Valkoisen Veljeskunnan valtuuttamana lähettiläänä Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891) sai tehtäväkseen julistaa maailmalle tätä tietäjien ikuista jumalaista elämän viisautta, joka nykyään tunnetaan teosofian nimellä. Tässä teosofisessa sysäyksessä tahdottiin saattaa yleiseen tietoisuuteen mm. seuraavat luonnon tosiasiat:

Oikea käsitys Jumalasta. Jumala ei ole persoonallinen olento pilven päällä, vaan elämän ja olemassaolon ikuisena perustana on aina ollut ja tulee aina olemaan henkinen todellisuus, elämän tajuntapuoli – kaikkiallinen kosminen, häviämätön perusvoima ja -energia, joka on olemukseltaan hyvyyttä, kauneutta, pyhyyttä, kosmista tietoisuutta, kaiken voittavaa rakkautta, kaikenyhteyttä, sekä kuolemattomuutta ja ikuista elämää. Tämä kaikkialla oleva jumaluus yhdistää koko universumin yhdeksi suureksi kokonaisuudeksi, ykseydeksi. Näin ollen me kaikki ihmisetkin olemme veljiä keskenämme riippumatta mistään ulkonaisista seikoista.

Ihminen on olemukseltaan aivan muuta ja paljon enemmän kuin vain fyysinen keho. Hän on sielullinen eli persoonallinen olento, jonka sieluun kuuluvat hänen ajatus- ja tunneolemuksensa, ja joka usein on jatkuvasti muuttuva, rauhaton ja usein itsekäs omaansa etsivä. Mutta todelliselta kuolemattomalta ydinolemukseltaan ja mahdollisuuksiltaan ihminen on kuitenkin henkinen, jumalainen olento, jumalan poika mikrokosmos, pienoismaailma, johon on kätkettynä kaikki makrokosmoksen, maailmankaikkeuden salaisuudet ja voimat. Ihminen on kuin sipuli, jossa on monia kerroksia. Ja päästäksemme ytimeen meidän on saatava kuoret pois edestä. Ihminen on olemassa sitä varten, että hän tulisi tietoiseksi tästä jumalaisesta olemuksestaan ja pyrkisi saavuttamaan tietoisen yhteyden tähän suureen kaiken yhdistävään jumalaiseen ikuiseen elämään ja toteuttaisi sitä täällä fyysisessä maailmassa. Ihmisellä on täten olemassaolossaan pitkä kehitysprosessi jumalihmisen täydellisyyden saavuttamiseksi.

Ihminen on jälleensyntyvä olento, joka minuutena yhä uudelleen syntyy maan päälle kehittyäkseen tätä suurta päämäärää kohti. Elämä on siis koulu, jota on käytävä ja tie, jota on kuljettava.

Luonnossa vallitsee syyn ja seurauksen eli karman laki, jonka alainen ihminen on. Ihminen on itse vastuussa ajatuksistaan, sanoistaan ja teoistaan, joiden seuraukset jokainen itse saa kohdata ja kantaa tulevissa maanpäällisissä elämissään ja monesti jo samassa elämässään. Karman lain eräänä tehtävänä on ohjata ihmistä elämäntiellä eteenpäin usein myös kärsimyksen ja vaikeuksien kautta, jotka nyt seurauksina edellisissä elämissä luoduista syistä ihmistä kohtaavat. Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös karman oikeudenmukaisen lain mukaan joutuu niittämään.

Totuudenmukainen käsitys kuolemanjälkeisistä tiloista, joihin jokainen ihminen joutuu maanpäällisten elämien välillä, ja jotka suuresti ovat riippuvaisia ihmisen omasta sisäisestä kehityksestä. Ikuista helvettiä tai kadotusta ei ole olemassa. Kuolemanjälkeinen elämä useimpien ihmisten kohdalla jakautuu pääasiassa kahteen vaiheeseen; ensiksi kiirastuleen eli elämään tuonela- eli astraalimaailmassa, jossa ihminen luonnon pakosta joutuu läpikäymään oman alemman persoonallisen sielunelämänsä puhdistumisprosessin sekä toiseksi taivasosuuteen ns. taivasmaailmassa, joka on korkeampaa persoonallista sielunelämää – ei siis ikuista henkistä elämää minuuden maailmassa eli mentaalimaailmassa. Tämä vaihe on ihmiselle lepoa, onnea, työskentelyä rakkaimpien harrastusten parissa sekä uuden ylevämmän maanpäällisen elämän ihannoimista.

Tieto siitä, että on olemassa Valkoinen Veljeskunta, hengessä kehittyneiden täydellisyyden saavuttaneiden jumalihmisten, mestareiden muodostama pyhäinyhteys, jonka jäsenistä osa elää näkyvässä ja osa näkymättömässä maailmassa ja jotka kaikki tekevät uhrautuvaa työtä ennen muuta ihmiskunnan henkisen kehityksen eteenpäin viemiseksi.

Ihmisen ei tule uskoa sokeasti mihinkään, eikä jäädä uskovaisen asteelle, vaan hänen on mahdollista kehittyä tietäjäksi, jolle mikään luonnossa ei ole salattua.

Tämän Helena Petrovna Blavatskyn aloittaman teosofisen työn pohjalta ja sen jatkoksi Pekka Ervast siis perusti Ruusu-Risti järjestön. Blavatsky korosti, että kaikissa maailman suurissa uskonnoissa on kysymys pääpiirteissään samoista ikuisista totuuksista, kunhan vain perehdytään ja tutustutaan kunkin uskonnon perustajan alkuperäisiin omiin opetuksiin. Tämä on välttämätöntä, koska kaikki maailman suuret uskonnot ovat aikojen kuluessa ja tietämättömien ihmisten käsissä rappeutuneet ja paljon muuttuneet alkuperäisistä opetuksistaan, tarkoitusperistään ja viisaudestaan. Kaikissa uskonnoissa on tapahduttava reformaatio ja on palattava alkuperäiseen sanomaan. Kristikunnassakin tämä on välttämätöntä.

Ruusu-Ristiä perustettaessa sen perustaja-johtajan Pekka Ervastin eräänä keskeisenä päämääränä oli panna alulle Pohjolassa, Suomessa, uuden uskonpuhdistuksen työ todellisen alkuperäisen kristinuskon ja Jeesus Kristuksen omien opetusten ja elämänymmärryksen kirkastamiseksi. Pekka Ervast oli itsekin syvällisesti kokenut ja tajunnut Kristus-elämän ja kristinuskon mysteeriot.

Ruusu-Ristissä on ymmärretty Jeesus Kristus pätevimmäksi ja viisaimmaksi oppaaksi ja opettajaksi, ihmiseksi, joka on saavuttanut suurimman täydellisyyden yhtymällä täysin kosmiseen todellisuuteen, Kristus-tajuntaan, Jumalaan. Hän oli ensimmäinen, joka saattoi sanoa, että isä ja minä olemme yhtä. Hän aloitti siten uuden aikakauden ihmiskunnan henkisessä kehityksessä, ns. uudenliiton, mikä merkitsee nyt helpompaa tietä elämän ikuisen todellisuuden, Jumalan tuntemiseen. Jeesus Nasaretilaisen elämänohjeet on selvimmin tuotu julki Vuorisaarnassa, sen viidessä käskyssä ja muissa opetuksissa, jotka tähtäävät siihen, että ihminen etsisi Jumalaa ylinnä kaikkea, jotta hän pystyisi rakastamaan sillä rakkaudella, jolla Jeesus Kristuskin rakasti. Tämä ihmisen kuolematon ydinolemus Kristus meissä tai Jumala meissä, on ihmisen ainut todellinen vapahtaja Jeesuksesta ja Buddhasta alkaen. Muuta lopullista turvaa ja pelastusta ei ihmisellä ole, kuin että hän pääsee tietoiseen yhteyteen Jumalan kanssa eli löytää totuuden, Kristuksen itsestään. Tämä on ollut kautta maailman kaikentodellisen henkisen pyrkimyksen ydin kaikissa uskonnoissa niiden alkuperäisenä ideana jatähän ovat aina kaikki todelliset henkiset opettajat viitanneet opetusohjeinaan ja neuvoinaan.

Nimi Ruusu-Risti viittaa rosenkreutzilaisiin traditioihin eli okkultismin länsimaiseen suuntaukseen, joka liittyy Jeesus Kristuksen ja jokaisessa ihmisessä olevan kosmis-mystisen Kristuksen eli Jumalan Pojan, siis ihmisen tosi Itsen ja ydinolemuksen mysteerioiden tutkimiseen. Tärkeänä mottona on vanha kreikkalainen viisaus: ”Ihminen, tunne itsesi”, koska itsetuntemiseen perustuu Jumalan tunteminen ja kaikki todellinen elämän viisaus.

Ihmisen ei siis tarvitse elää epätoivoisena ja tietämättömänä tässä sekasortoisessa ja ristiriitoja täynnä olevassa maailmassa, vaan hän voi tulla totuudenetsijäksi ja astua valon lähteelle vievälle tielle, kaiken takana ja kaikkialla aina läsnä olevan ikuisen kosmisen elämän, Jumalan, totuuden tuntemiseen. Tämä on välttämätön edellytys kuoleman voittamiseksi ja ikuisenelämän ja onnen saavuttamiseksi. Kaiken kaikkiaan kysymys on siitä, että ihminen kulkien esimerkiksi Jeesus Kristuksen viitoittamaa Vuorisaarnan eettistä tietä tekisi tilaa todelliselle elävälle rakkaudelle itsessään ja kykenisi siten omalta osaltaan tulemaan tietämättömän ja vaikeuksia täynnä olevan ihmiskunnan auttajaksi ja palvelijaksi.

Tulevaisuuden kulttuuri tulee olemaan laadultaan yhä enemmän henkistä, sisäistä. Tämä on seurausta siitä, että yhä useampi ihminen pääsee omassa olemuksessaan osalliseksi Suuren Jumalaisen elämän inspiraatiosta. Sama kaikkiallinen elämänhenki, Jumala, Kosminen Kristus on ollut ja tulee aina olemaan se tyhjentymätön Elämänlähde, josta ovat ammentaneet elämänvettä ihmiskunnan suurimmat nerot luodessaan jotain kuolematonta, taiteilijat, säveltäjät, runoilijat, kirjailijat, tiedemiehet, keksijät ja ennen kaikkea totuuden etsijät ja henkisen tienkulkijat sekä ihmiskunnan suurimmat hyväntekijät; profeetat, apostolit, tietäjät. Tätä elämänvettä maistamaan ja kosmista tajuntaa, Jumalaa kokemaan on kutsuttu jokainen ihminen. Ruusu-Risti on omalta osaltaan valmistamassa tätä uutta aikaa ihmiskunnalle.

Raimo Hätönen